نگاهی به «چهارشنبه نوزدهِ اردیبهشت»

چهارشنبه نوزده اردیبهشت

روز واقعه

شماری از رویدادها و برخوردهایی که در روزِ نوزدهمِ اردیبهشت رخ می‌دهند دو بار و از دو زاویه‌ی متفاوت دیده و روایت می‌شوند. یک بار اوایل فیلم و بار دیگر اواسط‌اش. مبنای ما برای تقسیمِ روایتِ فیلم به قبل و بعد، همان دومی‌ست.

خواندن ادامه مطالب