خوانشِ عکس (۱)

اگر عکس بالا را بچرخانیم (rotate کنیم)، بخشی از پیچیدگیِ بصری‌اش ساده می‌شود و فضای مأنوس‌تری ایجاد. اما با این کار فضای عکس را دگرگون می‌کنیم و چه‌‌بسا، آن را بی‌معنا. پس بیایید همان‌گونه که هست خوانش کنیم‌اش.

خواندن ادامه مطالب

نمایش «دشمن خدا»

دشمن خدا

زیگی فروید سه بخش را برای روانِ انسان قائل بود: نهاد (id)، من (ego) و منِ برتر (super-ego). منِ برتر دربردارنده‌ی ارزش‌های اخلاقیِ والدین و جامعه است و هم‌چون اقتداری برتر بر فرازِ نهاد و من عمل می‌کند و در عین حال، با صدای «والدانه»ی در بطنِ روان هم‌بستگی دارد.

خواندن ادامه مطالب